Příslovce jsou slova, která určují např. místo, čas nebo způsob. Jedná se o samostatná slovíčka, např.  here (tady), fast (rychle), ale nejčastěji se jedná o slova vytvořená z přídavných jmen pomocí koncovky -ly.

Přídavná jména Příslovce
quick quickly
bad badly
nice nicely
slow slowly
happy happily
terrible terribly

Změny v pravopise

Dejte si pozor u pravopisu, tak jako u skloňování přídavných jmen (která jsme se učili nedávno) i zde dochází někdy k pravopisným změnám, např. u přídavných jmen končících na -y dochází ke změkčení  -y na -i: funny → funnily

Další změna je když přídavné jméno končí na  -le: terrible → terribly

Nepravidelná příslovce

A stejně jako u skloňování přídavných jmen i tady máme některá slova nepravidlená, takže z nich neuděláme příslovce přidáním – ly, ale změní se tvar anebo zůstane úplně stejný jako je přídavné jméno! Podívejte:

good → well

Anežka is a good swimmer. (Je dobrá plavkyně) = přídavné jméno

Anežka can swim well. (umí plavat dobře) = příslovce

fast → fast

Max and Nela are fast runners. (Jsou oba rychlý běžci) = přídavné jméno

Max and Nela can run fast. (Umí běhat rychle)

hard → hard

This is a hard question. (Těžká otázka) = přídavné jméno

My mum works hard at work. (Pracuje tvrdě, hodně) = příslovce

Procvičování 1 (Rozhodni se zda se jedná o přídavné jméno – adjectives nebo příslovce – adverbs)

Procvičování 2 (dopiš ve správném tvaru)

Procvičování 3

Procvičování 4

Advertisement