Stupňování přídavných jmen

englische-grammatik-fuer-vergleiche-und-superlative-mit-wort-traurig_1308-9834

Comparatives – je druhý stupeň přídavných jmen, který se obvykle tvoří pomocí – er. Při tvoření v určitých případech dochází k hláskovým změnám.

small – smaller

big – bigger (slovo končí na souhlásku – samohlásku – souhlásku proto dochází ke zdvojení souhlásky)

pretty – prettier (slovo končí na y, to změníme na i a přidáme koncovku + er)

good – better (nepravidelné přídavné jméno)

difficult – more difficult (když jsou přídavná jména dlouhá, když mají více než dvě slabiky, tak se před něj dá ještě slovo more)

Pomocí přídavného jména + slova than srovnáváme dvě osoby nebo věci.

 • Asian elephants are smaller than African.
 • An ostrich isn’t bigger than a giraffe!

Superlatives – je třetí stupeň přídavných jmen, který se zpravidla tovří pomocí -est. Při tvoření sdochází ke stejným hláskovým změnám jako u druhého stupně.

small – smallest

big – biggest (slovo končí na souhlásku – samohlásku – souhlásku proto dochází ke zdvojení souhlásky)

pretty – prettiest (slovo končí na y, to změníme na i a přidáme koncovku + est)

good – best (nepravidelné přídavné jméno)

difficult – the most difficult (když jsou přídavná jména dlouhá, když mají více než dvě slabiky, tak se před něj dá ještě slovo the most)

Navíc používáme ještě člen the:

 • Flash is the smallest snail in the race.
 • Dore is the prettiest fish.

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Procvičování 4

A few / A little

A LITTLE  versus  A FEW

Kdy použijeme a little nebo a few, záleží na počitatelnosti podstatných jmen.

Obě slova znamenají, že máme něčeho pouze „trochu“.

A LITTLE

Používáme před nepočitatelná pod. jména, např.:

We have little milk. (Máme málo mléka)

I have little juice. (Mám málo džusu)

A FEW

Používáme před podstatnými jmény počitatelnými, např.:

I am not hungry. I have a few bananas. (Nemám hlad. Mám ještě pár banánů)

We need to buy potatoes, we have only a few potatoes in the cupboard. (Musíme koupit brambory, už jich máme ve skříňce jenom trochu)

Procvičování 1 (Abyste odkryli celý obrázek, tak musíte najít všechny slova, u kterých se dá říci a little a pak a few.)

Procvičování 2

A LOT OF…./LOTS OF…..

Ještě kdyby jste chtěli říci někdy, že máte něčeho spoustu nebo hodně, tak použijete slovíčko A LOT OF nebo LOTS OF, např.:

I have a lot of friends. (Mám spoustu/hodně kamarádů)

I have lots of friends. (Mám spousty/hodně kamarádů)

Hodně z vás mi pak píše ve cvičeních třeba: I drink much water, což je špatně. Much můžete použít jenom ve vazbě very much nebo how much, místo toho říkejte a lot of:

I drink lots of water.

 

Členy A, AN, SOME, THE

Proper_Use_of_Articles_in_Englis

Jak už víme členů máme několik. Vy už znáte neurčité členy A a AN, pak před nepočitelné slova víte že můžeme dávat SOME a ANY, ale určitě jste si všimli před slovy i neurčitého členu THE a tomu se dnes budeme věnovat.

Člen neurčitý A/AN a SOME

Používáme pokud sdělujeme novou informaci.

Když mluvíme o nějaké věci poprvé, nebo i když už o ní mluvíme po několikáté, ale posluchač ještě o té věci neví, neslyšel o ní. Podívejte se na tyto tři věty:

1. I bought a new car. – Koupil jsem si nové auto – je to pro něho nová informace, ještě neví jaké jsem si koupil.

2. He moved to a new city. – také nová informace, o tomto domu posluchač ještě neslyšel.

3. You need a saucepan and some water. – potřebujete na vaření nějakou pánev a nějakou vodu.

Určitý člen THE

Používáme když už zmiňujeme věc podruhé, nebo víme o co se přesně jedná. Tedy když už se o věci mluvilo nebo se o ní nemuselo ani tak mluvit, ale víme, že i posluchač ví o co se jedná. Pojďme se vrátit teď k těm předchozím třem větám, kde jsme použili neurčité členy, protože jsme je zmiňovali poprvé, ale teď už víme o co jde, takže použijeme neurčitý člen THE:

1. The car was very expensive, but I liked it so much. – to auto bylo sice drahé, ale hrozně se mi líbilo, už víme, že se bavíme o tom autě, které jsem si koupil, zmiňuji ho už podruhé, ten člověk, se kterým mluvím už ví, o jakém autě je řeč.

2. The city is very nice and there are lots of shops. – člověk se kterým mluvím, ví o které město se jedná, už jsem ho musel někdy zmínit.

3. Put the water into the saucepan. – Už máme připravenou vodu i hrnec, navíc už to zmiňujeme podruhé, proto tam budou určité členy THE.

 

Some and any

some-any-6to-1-638

Jak vidíte na obrázcích výše, SOME se používá v kladných větách a ANY v záporných větách a otázkách. Ale to nejsou zdaleka jediná pravidla.

SOME a ANY používáme totiž pouze před nepočitatelná podstatná jména (např. water, salt, ice) nebo u podstatných jmen v množném čísle (bananas, shorts, pictures).

Zde je pár příkladů:

 • I am going to buy some clothes. – kladná oznamovací věta a pod.jméno v množném čísle proto použijeme SOME.
 • Has he got any friends? – otázka a pod.jméno v množném čísle, proto použijeme ANY.
 • Do you need any help? – otázka a nepočitatlené pod.jméno, proto použijeme ANY.

Výjímky!

Jako skoro u každého pravidla i zde najdeme pár výjímek, např. v této větě:

 • A: Would you like some tea?
 • B: Yes, please.

Zde by jste totiž podle výše zmíněných pravidel dali ANY, je to přece otázka, ale ve větách, kde něco nabízíme (Would you like……?) nebo o něco žádáme (Can I have …….?), nedáváme ANY, ale SOME.

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

 

Počitatelná a nepočitatelná slova

Jak už jsem vám řekla ve videu, máme slova počitatelná, která se dají počítat a nepočitatelná.

Pojďme se na ně podívat znovu.

Počitatelná podstatná jména

Počitatelná podstatná jména (countable nouns) jsou ta, od kterých lze vytvořit množné číslo, u kterých můžeme určit počet jednotlivých kusů. Např. podstatné jméno apple (jablko) má jednotné i množné číslo (apple / apples), můžeme je jednoduše počítat, jedno jablko, dvě jablka a tak dále.

Důležité je, aby jste před tímto slovesem vždy něco uvedli, tedy:

I ate an apple. nebo I ate three apples.

Nepočitatelná podstatná jména

Jako nepočitatelná (uncountable nouns) označujeme ta podstatná jména, která spočítat nelze, nelze u nich určit počet kusů. Např. slovo water (voda), nemůžeme říci jedna voda, dvě vody, tři vody.

U některých slov, budete možná tápat, protože si řeknete, že třeba chicken (kuře) můžete spočítat, ale přesto i toto slovo patří do nepočitatelných. Pomůže vám, když se naučíte pravidlo, že maso (kuřecí, hovězí, rybí) , mléčné výrobky (jogurty, mléko, máslo, sýry), sypké výrobky (mouka, cukr, sůl) jsou vždycky nepočitatelná.

Zde se ve větě nedá nic nebo some/any (ale to se budete učit příště)

I went to the shop and bought milk, tea and flour.

A ne:

I went to the shop and bougth a milk, a tea and a flour.

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

 

 

Minulý čas – nepravidelná slovesa

Irregular-verbs-all_pic_01

V minulých hodinách jsme si řekli, že minulý čas tvoříme přidáním přípony – ed či -d. Není tomu tak, ale u všech sloves. Máme slovesa pravidelná, kde toto pravidlo platí, ale pak jsou slovesa nepravidelná, kde tohle pravidlo neplatí. A právě teď se nepravidelným slovesům budeme věnovat.

Nepravidelných sloves máme několik druhů:

 1. Všechny druhy sloves se liší: be – was/were – been
 2. Dva druhy jsou stejné: feel – felt – felt
 3. Všechny tři tvary jsou stejné: cut – cut – cut

Jak se nepravidelná slovesa učit?

Určitě používáte tabulku se slovesy, kde najdete vždy tři základní tvary: infinitiv, minulý čas a příčestí minulé. Neučte se ale tabulku zpaměti. To vám sice může pomoct k pěkné známce z testu, ale rozhodně vám to nepomůže se naučit anglicky.

Každé slovo se vždycky učte ve větách. Například se slovíčkem GO si můžete říci:

 • I don’t usually go to the cinema.
 • Yesterday I went to the cinema.

Nejlépe si slovíčka zapamatujete, když si budete vymýšlet věty ze svého života. Toho ‚třetího tvaru‘ slovesa si zatím moc nevšímejte. Ten teď nebudete potřebovat, ale jestli se vám bude chtít, klidně se učit můžete, ale brzy ho nejspíš zapomenete, protože ho nebudete moct trénovat ve větách. Rozhodněte se sami.

Tabulka i s poslechem slovíček – základní slovíčka

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Přepište slovesa do minulého času

Nepravidelná slovesa 1

Nepravidelná slovesa 2

Nepravidelná slovesa 3

Nepravidelná slovesa 4

Nepravidelná slovesa 5

Nepravidelná slovesa 6

Nepravidelná slovesa 7

Pravidelná a nepravidelná slovesa 1

Pravidelná a nepravidelná slovesa 2

Pravidelná a nepravidelná slovesa 3

Pravidelná a nepravidelná slovesa 4

 

Minulý čas, pravidelná slovesa – oznamovací věty

past-simple.spelling

Základní tvar slovesa v minulém čase vytvoříte přidáním přípony -ed:

I play = já si hraji
I played = já (jsem) si hrál
you play = ty si hraješ
you played = ty (jsi) si hrál
he plays = on si hraje
he played = on si hrál
she plays = ona si hraje she played = ona si hrála
it plays = to si hraje
it played = to si hrálo
we play = my si hrajeme
we played = my (jsme) si hráli
you play = vy si hrajete
you played = vy (jste) si hráli
they play = oni si hrají
they played = oni si hráli

POZOR! U některých sloves dochází k pravopisným změnám a změny výslovnosti:

1. Přidání -d místo -ed

Pokud slovo končí na samohlásku e, tak je už „zbytečné“ ke slovu přidávat -ed, ke slovu proto přidáme pouze koncovku -d, jako například:

Move (poslední písmeno je samohláska -e) moved

2. Změkčení koncového -y

Pokud je před y samohláska, nemění se. Pokud je však před ním souhláska, změkčí se:

stay – stayed play – played
study – studied cry – cried

3. Zdvojení koncové souhlásky

K této změně dochází v případě, že sloveso končí na souhlásku, před níž je jedna samohláska, jako například:

Stop (poslední tři písmena jsou souhláska – samohláska – souhláska) stopped

4. Změna ve výslovnosti

Občas se koncovka může vyslovovat /ɪd/, ale většinou se písmeno E nevyslovuje vůbec. Vodítko je jednoduché. Stačí se podívat na písmenko před koncovým -ed.

Pokud je zde T nebo D, příponu -ed vyslovíme /ɪd/:

visit – visited /’vɪzɪtɪd/
land – landed /’lændɪd/

U většiny slovíček však na konci T ani D nenajdete, proto se na konci vyslovuje pouze /t/ nebo /d/. E však nevyslovujeme!

care – cared /keəd/ work – worked /wɜ:kt/
kill – killed /kɪld/ kiss – kissed /kɪst/

POZOR! Minulý čas všech anglických sloves se bohužel takto jednoduše netvoří. Existuje i početná skupina nepravidelných sloves, jejich seznam najdete na konci pracovního sešitu.

Pravidelná slovesa – procvičení pravopisu 1

Pravidelná slovesa – procvičení pravopisu 2