Tázací dovětky

questiontag

Co jsou to tázací dovětky?

Tázací dovětky jsou krátké otázky, které se připojují k oznamovacím větám. Někdy se jedná o skutečnou otázku, na kterou očekáváme odpověď, jindy jde pouze o otázku řečnickou. I v češtině jsou tázací dovětky běžné, ale používání je jednodušší, protože většinou řekneme jenom „viď?, že?“ atd.

Tázací dovětky v angličtině

V anglickém jazyce se řídíme při tvoření dovětků pravidly:

1) Pokud je oznamovací věta kladná, tázací dovětek je záporný a naopak

Justin Bieber is a very good singer, isn’t he?

Justin Bieber isn’t  very tall, is he?

2) Podmět věty je v tázacím dovětku vždy nahrazen zájmenem

Lucy can swim, can’t she?

3) V dovětku používáme to sloveso, které se bežně v daném čase používá pro tvoření otázek

They are from the USA, aren’t they? – Otázku bychom běžně vytvořili takto: Are they from the USA?
She can’t swim, can she? – běžná otázka: Can she swim?
Mark hasn’t got a dog, has he? – běžná otázka: Has he got a dog?
They don’t go to school, do they? – běžná otázka: Do they go to school?
She works in a bank, doesn’t she? – běžná otázka: Does she work in a bank?
You broke it, didn’t you? – běžná otázka: Did you break it?
You’ve lost it, haven’t you? – běžná otázka: Have you lost it?
They will be late, won’t they? – běžná otázka: Will they be late?
They are waiting for us, aren’t they? – běžná otázka: Are they waiting?

4) Pro záporné dovětky vždy používáme stažené tvary (isn’t, don’t, mustn’t)

Bono Vox is a very good singer, isn’t he? a ne isn’t Bono.

Procvičování

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Procvičování 4

Předpřítomný čas

presentperfect009small

Předpřítomný čas používáme, když mluvíme o:

1. Zkušenostech, dosažených výsledcích, co jsme již v životě zažili, dělali atd.:

 • Rick has riden a BMW car.
 • I have been to the USA.
 • I have eaten shark meat.

2. Nedávném ději, co se v poslední době stalo:

 • I have just come out of hospital.
 • I haven’t seen her recently.

Předpřítomný čas tvoříme s pomocným slovesem HAVE a tzv. minulé příčestí významového slovesa:

                         HAVE/HAS + minulé příčestí

Minulé příčestí tvoříme buď koncovkou -ED (u pravidelných sloves) a nebo použijeme třetí tvar nepravidelných sloves (built, done, seen apod.) Pokud nepravidelná slovesa neznáte, prostudujte si seznam nepravidelných sloves v pracovním sešitě.

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Procvičování 4

Procvičování 5

Too vs enough

Dnes jsme si v hodině řekli, kdy se používá příslovce too a enough. Poďme si to zopakovat:

Too – používáme, když říkáme, že je něčeho příliš, nebo až moc, než bychom rádi, nebo potřebovali:

 • The cake is too sweet.
 • The test was too easy.

Enough – používáme, když je něčeho méně, než bychom si přáli, či potřebovali:

 • She isn’t old enough to drive a car.
 • I’m not fit enough to run a marathon.

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

 

Minulý čas prostý vs. průběhový

past-simple-and-past-continuous-4-638

Minulý čas prostý / Past Simple

Tvoření:

They played football yesterday.

We bought a new phone at the weekend.

I didn’t watch the film.

What did she say?

Použití:

 1. Události jedna po druhé

She went to the bedroom, turned on the computer and started playing games.

 1. Přerušení probíhajícího děje

She was having a shower when a phone rang.

Min. čas průběhový / Past Continuous

Tvoření:

She was cooking a dinner.

They were playing basketball in PE.

I wasn’t doing anything when he came.

They weren’t listening to me.

Why were you crying?

Použití:

 1. Dva probíhající děje najednou

I was watching the film while my wife was cooking a dinner.

 1. Déle probíhající děj, který byl přerušen

I was walking down the street when I saw Peter.

Procvičování:

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Procvičování 4

Budoucí čas – will vs. going to

904379

Rozdíl mezi will a going to jsme si řekli v hodinách, proto jenom připomínám, že will má pro všechny osoby stejný tvar:

 • I will buy that t-shirt.
 • I will not buy that t-shirt.
 • Will I buy that t-shirt?
 • She will buy that t-shirt.
 • She will not buy that t-shirt.
 • Will she buy that t-shirt?

U budoucího času s going to, tvoříme čas použitím vazby be going to + infinitiv:

 • m going to be home in the evening. 
 • I‘m not going to be home in the evening.
 • Am I going to be home in the evening?
 • She´s going to go on holiday next Sunday.
 • She isn’t going to go on holiday next Sunday.
 • Is she going to go on holiday next Sunday?

Zde je procvičování:

Budoucí čas 1

Budoucí čas 2

Budoucí čas 3

 

Stative verbs

maxresdefault

Jak jsme si dnes v hodině řekli, v některých situacích nelze použít průběhový čas. Důvodem je, že průběhový čas lze tvořit pouze ze sloves, které vyjadřují nějakou činnost, tzv. mohou probíhat, těchto sloves je v anglickém jazyce většina, jmenují se dynamic verbs a jsou to např. sleep, run, walk, jump, sing, work ……

Pak zde máme, ale slovesa, která vyjadřují stavy, postoje, názory a ty nemohou probíhat, vždy prostě jsou či nejsou, tyto slovesa se nazývají stavová slovesa – stative verbs, jsou to např. think, know, understand, sound, believe …….

Příklady jsme si uvedli už v hodině a tak v následujícím odkaze si můžete vyzkoušet, zda je poznáte: