Přídavná jména s koncovkou -ed, -ing

images

Bored or Boring?

Z některých sloves lze vytvořit přídavná jména pomocí koncovek -ed nebo -ing. Ze slovesa bore (jak lze vidět na obrázku tohoto článku) tedy můžeme vytvořit přídavná jména bored a boring.

Koncovka -ed

Přídavná jména končící na -ed říkají, že se podmět tak cítí, sám má ten pocit. Bored tedy znamená ‘znuděný’ – podmět cítí nudu. Podobně shocked znamená ‘šokovaný’ – podmět pociťuje šok.

She was bored because there was nothing on TV. Byla znuděná, protože v televizi nic nebylo.
When I heard about the accident, I was shocked. Když jsem uslyšela o nehodě, byla jsem šokovaná.

Koncovka -ing

Oproti tomu přídavná jména končící na -ing říkají, že podmět vyvolává daný pocit v okolí, tedy ostatní se kvůli němu tak cítí. Boring tedy znamená ‘nudný’ – podmět vyvolává nudu ve svém okolí, ostatní se kvůli němu nudí. Podobně shocking znamená ‘šokující’, ostatní jsou kvůli podmětu v šoku.

We hate the lessons because the teacher is boring. (=We are bored because of him.) Nesnášíme hodiny, protože učitelka je nudná.
I heard the shocking news. (=I was shocked by the news.) Zaslechl jsem tu šokující novinu.

Přehled přídavných jmen s -ed a -ing

Nyní se podívejme na krátký přehled přídavných jmen tvořených ze slovesa pomocí koncovky -ed a -ing a jejich význam. Není ani v nejmenším vyčerpávající, ale snad z něho pochopíte základní významový rozdíl mezi nimi.

sloveso -ed -ing
bore nudit bored znuděný boring nudný
shock šokovat shocked šokovaný shocking šokující
surprise překvapit surprised překvapený surprising překvapivý
interest zajímat, zaujmout interested mající zájem interesting zajímavý
worry znepokojovat worried znepokojený worrying znepokojující
annoy rozčilovat annoyed rozčilený annoying rozčilující
irritate iritovat irritated iritovaný irritating iritující
embarrass uvádět do rozpaků embarrassed v rozpacích embarrassing rozpačitý, trapný
relax uvolnit relaxed uvolněný relaxing uklidňující
depress deprimovat depressed v depresi depressing depresivní
excite vzrušovat, nadchnout excited vzrušený, nadšený exciting vzrušující
thrill uchvátit thrilled uchvácený thrilling napínavý
frighten děsit frightened vyděšený frightening děsivý
disappoint zklamat disappointed zklamaný disappointing zklamávající
confuse poplést, zmást confused zmatený confusing matoucí

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Procvičování 4

 

Článek je převzatý a upravený ze stránek Help fornglish.

Verb Patterns (slovesné vzorce)

Článek je převzatý a upravený ze stránek Help for English.

S touto gramatikou se setkáme, když se nám ve větě objeví dvě slovesa za sebou.

can ski. –  po některých slovesech je sloveso v základním tvaru
want to ski. – po některých slovesech je sloveso v základním tvaru, ale s TO
enjoy skiing. – po některých slovesech je sloveso v ingovém tvaru
talked about skiing. – po slovesu s předložkou následuje sloveso v ingovém tvaru

Jelikož druhé sloveso nezůstává vždy v jednom tvaru, nezbývá nic jiného, než se naučit každé sloveso a co po něm následuje nazpaměť. Ale nebojte se, některé slovesné vzorce už používáte ani o tom nevíte/neuvědomujete si to.

Tak pojďme se na to podívat:

Slovesa, po kterých následuje sloveso v základním tvaru (infinitiv bez TO)

1) modální (způsobová) slovesa = can, may, must, could, might, will, would, shallshould

can do it.
You should learn more.

Slovesa, po kterých následuje sloveso v infinitivu s TO

Tato kategorie je společně s následující kategorií nejobsáhlejší, a taky se studentům nejvíce plete.

“Bude po slovese infinitiv nebo gerundium?” Nezbývá nic jiného, než se naučit jednotlivá slovesa.

afford: I couldn’t afford to buy the book.
agree: Susan agreed to help them.
appear: He appears to be tired.
decide: I have decided to leave on Friday.
promise: Jack promised to arrive on Saturday.
offer: They offered to help us.
plan: I am planning to have a party.
refuse: I simply refuse to believe it.
want: want to tell you the truth.
wish: She wishes to come with us.

Slovesa, po kterých následuje sloveso v ingovém tvaru (gerundium)

1) slovesa následovaná slovesem v ingovém tvaru (gerundiem)

enjoy: We enjoyed visiting them.
imagine: Can you imagine living here?
finish: He finished reparing the bike and went home.

2) vazby se slovesem GO

Pokud jdeme nebo jedeme dělat nějakou činnost (většinou sport nebo hobby), používáme sloveso GO, po kterém je také vždy gerundium. Zde jsou příklady:

go bowling, go camping, go dancing, go fishing, go jogging, go running, go shopping, go skiing, go swimming

I usually go swimming in summer.
went shopping yesterday.

3) vazby sloves s předložkami (následované gerundiem)

Asi nebude novinkou, že po předložkách je vždy gerundium.

be worried about: I am worried about taking the exam.

talk about / of: Peter talked about being too busy.

thank (sb) for: Thank you for coming.

be interested in: am interested in skiing.

take care of: She took care of welcoming the guest.

be used to: am used to getting up early. (Je zvyklý vstávat brzy, pozor nepleťte si to s vazbou used to – která se používá pro minulý čas, pro zvyky v minulosti)

look forward to: look forward to seeing you. (Těším se až se znovu uvidíme, těším se na tebe)

 

INFINITIV vs. GERUNDIUM (ingový tvar)

Jak jsme si ukázali výše, někdy je po slovesech infinitiv bez TO (po modálních slovesech), někdy infinitiv s TO a někdy gerundium (ingový tvar).

Ovšem některá slovesa se mohou pojit jak s infinitivem, tak s gerundiem. A někdy dochází ke změně ve významu a někdy ne.

1) infinitiv vs. gerundium – bez změny významu

start: It started to rain / raining. TTT

Obě možnosti jsou správně.

2) infinitiv vs. gerunidum – změna ve významu

REMEMBER + FORGET

U těchto dvou sloves platí stejné pravidlo, proto si je vysvětlíme společně. Když použiji infinitiv, nejprve si vzpomenu, abych něco udělal. Naopak pokud použiji gerundium, tak si vzpomínám na něco v minulosti.

To samé s slovem forget, pokud použiji infinitiv, tak zapomínám něco udělat, často třeba zapomínám udělat úkol, nebo nějakou práci. Pokud použiji gerundium, tak je že nezapomenu na nějakou vzpomínku, činnost v minulosti.

Podívejte se na příklady:

She always remembers to lock the door. (Vždycky si vzpomene a zamkne dveře)
He often forgets to lock the door. (Často zapomíná zamknout dveře)

remember seeing the Alps for the first time. (Pamatuji si, jak jsem poprvé viděl Alpy)
I’ll never forget seeing the Alps. (Nikdy nezapomenu, jak jsem viděl Alpy)

REGRET

Podobné je to se slovesem regret. Když použiji infinitiv, nejprve lituji toho, co pak udělám. Naopak pokud použiji gerundium, lituji toho, co jsem před tím udělal:

regret to tell you that you failed the test. (Lituji, že vám musím oznámit, že jste neuspěl)
regret lending him the money. (Lituji, že jsem mu půjčil peníze)

STOP

Pozor na sloveso STOP. Je po něm pochopitelně gerundium (stejně jako po všech slovesech, která znamenají ukončení činnosti). Ale lze po něm použít také infinitiv účelu:

stopped smoking. = Přestal jsem kouřit.
stopped to smoke. = Zastavil jsem se, abych si zakouřil.

Infinitiv a gerundium – zápor

Pokud chcete vyjádřit záporný infinitiv nebo gerundium, je anglická gramatika naštěstí jednoduchá: Před infinitiv nebo gerundium vložíte záporku NOT:

He pretended to know the answer. TTT
He pretended not to hear. TTT

regret calling him. TTT
regret not calling him. TTT

ZÁVĚR

Co napsat závěrem. Pokud jste dočetli až sem (a nepřeskakovali), tak vám jde jistě hlava kolem, ale průběžným procvičováním a používáním sloves se to naučíte.

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Procvičování 4

Procvičování 5

Procvičování 6

Procvičování 7

Vyjádření souhlasu, nesouhlasu

817889_634325838326910000-1.jpg

Přitakání

Krátké věty, kterými můžeme vyjádřit, zda jsme na tom stejně jako druhý mluvčí, nebo jinak. V češtině jsou to především tyto výrazy: já také, já také ne, já ano, já ne. Jak je tomu ale v angličtině?

Já také

Kladné přitakání, já také, můžete anglicky vyjádřit buď jednoduchou frází ‚Me too.‘ nebo gramatickou vazbou se slůvkem so + pomocné sloveso + podmět věty (nemusí být nahrazený zájmenem):

‚I’m so happy.‘ ‚So am I.‘
‚He’s very tall.‘ ‚So am I.‘
‚I’ve got two brothers.‘ ‚So have I.‘
‚I can ski.‘ ‚So can I.‘
‚I must lose weight.‘ ‚So must I.‘
‚They are very good at sports.‘ ‚So are we.‘ (my taky)
‚I like tennis.‘ ‚So do I.‘
‚I’ve already seen it.‘ ‚So have I.‘
‚I started school last year.‘ ‚So did I.‘
‚I love heavy metal.‘ ‚So does Jane.‘ (Jana taky)
‚My house is large.‘ ‚So is mine.‘ (můj taky)

Já také ne

Záporné přitakání, já také ne, můžete anglicky vyjádřit buď jednoduchou frází ‚Me neither.‘ nebo gramatickou vazbou se slůvkem nor nebo neither + pomocné sloveso (kladné) + podmět věty (nemusí být nahrazený zájmenem).:

‚I’m not very happy.‘ ‚Nor am I.‘
‚He isn’t very tall.‘ ‚Neither am I.‘
‚I haven’t got any brothers.‘ ‚Nor have I.‘
‚I can’t ski.‘ ‚Neither can I.‘
‚I mustn’t fail.‘ ‚Nor must I.‘
‚They aren’t very good at sports.‘ ‚Neither are we.‘ (my taky ne)
‚I don’t like tennis.‘ ‚Nor do I.‘
‚I’ve never seen it.‘ ‚Neither have I.‘
‚I didn’t go to school yesterday.‘ ‚Nor did I.‘
‚I don’t like heavy metal.‘ ‚Neither does Jane.‘ (Jana taky ne)
‚My car wasn’t expensive.‘ ‚Neither was mine.‘ (moje taky ne)

Já ano, já ne

Máte-li jinou zkušenost než mluvčí, česky prohodíte já ano nebo já ne. Anglicky však nelze říci ‚I yes.‘ ani ‚I no.‘. Proto použijeme opět krátkou gramatickou vazbu, kde bude podmět a pomocné sloveso opačné polarity, než je ve větě, na kterou reagujeme:

‚I’m not very happy.‘ ‚I am.‘ (já jo, já jsem)
‚I haven’t got any brothers.‘ ‚I have.‘ (já mám)
‚I can’t ski.‘ ‚I can.‘ (já umím)
‚They aren’t very good at sports.‘ ‚We are.‘ (my jsme)
‚I don’t like tennis.‘ ‚I do.‘ (já mám)
‚I’ve never seen it.‘ ‚I have.‘ (já ano)
‚I didn’t go to school yesterday.‘ ‚I did.‘ (já šel)
‚I don’t like heavy metal.‘ ‚Jane does.‘ (Jana ano)
‚My house is large.‘ ‚Mine isn’t.‘ (můj není)

‚I’m so happy.‘ ‚I’m not.‘ (já nejsem)
‚I’ve got two brothers.‘ ‚I haven’t.‘ (já ne, já nemám)
‚I can ski.‘ ‚I can’t.‘ (já neumím)
‚I must lose weight.‘ ‚I needn’t.‘ (já nemusím – zde již musí být významový protiklad – nemusím, ne NESMÍM)
‚They are very good at sports.‘ ‚We aren’t.‘ (my ney)
‚I like tennis.‘ ‚I don’t.‘ (já ne)
‚I’ve already seen it.‘ ‚I haven’t.‘
‚I started school last year.‘ ‚I didn’t.‘
‚I love heavy metal.‘ ‚Jane doesn’t.‘ (Jana ne)
‚My car wasn’t expensive.‘ ‚Mine was.‘ (moje bylo)

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Procvičování 4

Procvičování 5

Zdroj článku: http://www.helpforenglish.cz

Tázací dovětky

questiontag

Co jsou to tázací dovětky?

Tázací dovětky jsou krátké otázky, které se připojují k oznamovacím větám. Někdy se jedná o skutečnou otázku, na kterou očekáváme odpověď, jindy jde pouze o otázku řečnickou. I v češtině jsou tázací dovětky běžné, ale používání je jednodušší, protože většinou řekneme jenom „viď?, že?“ atd.

Tázací dovětky v angličtině

V anglickém jazyce se řídíme při tvoření dovětků pravidly:

1) Pokud je oznamovací věta kladná, tázací dovětek je záporný a naopak

Justin Bieber is a very good singer, isn’t he?

Justin Bieber isn’t  very tall, is he?

2) Podmět věty je v tázacím dovětku vždy nahrazen zájmenem

Lucy can swim, can’t she?

3) V dovětku používáme to sloveso, které se bežně v daném čase používá pro tvoření otázek

They are from the USA, aren’t they? – Otázku bychom běžně vytvořili takto: Are they from the USA?
She can’t swim, can she? – běžná otázka: Can she swim?
Mark hasn’t got a dog, has he? – běžná otázka: Has he got a dog?
They don’t go to school, do they? – běžná otázka: Do they go to school?
She works in a bank, doesn’t she? – běžná otázka: Does she work in a bank?
You broke it, didn’t you? – běžná otázka: Did you break it?
You’ve lost it, haven’t you? – běžná otázka: Have you lost it?
They will be late, won’t they? – běžná otázka: Will they be late?
They are waiting for us, aren’t they? – běžná otázka: Are they waiting?

4) Pro záporné dovětky vždy používáme stažené tvary (isn’t, don’t, mustn’t)

Bono Vox is a very good singer, isn’t he? a ne isn’t Bono.

Procvičování

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Procvičování 4

Předpřítomný čas

presentperfect009small

Předpřítomný čas používáme, když mluvíme o:

1. Zkušenostech, dosažených výsledcích, co jsme již v životě zažili, dělali atd.:

 • Rick has riden a BMW car.
 • I have been to the USA.
 • I have eaten shark meat.

2. Nedávném ději, co se v poslední době stalo:

 • I have just come out of hospital.
 • I haven’t seen her recently.

Předpřítomný čas tvoříme s pomocným slovesem HAVE a tzv. minulé příčestí významového slovesa:

                         HAVE/HAS + minulé příčestí

Minulé příčestí tvoříme buď koncovkou -ED (u pravidelných sloves) a nebo použijeme třetí tvar nepravidelných sloves (built, done, seen apod.) Pokud nepravidelná slovesa neznáte, prostudujte si seznam nepravidelných sloves v pracovním sešitě.

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Procvičování 4

Procvičování 5

Too vs enough

Dnes jsme si v hodině řekli, kdy se používá příslovce too a enough. Poďme si to zopakovat:

Too – používáme, když říkáme, že je něčeho příliš, nebo až moc, než bychom rádi, nebo potřebovali:

 • The cake is too sweet.
 • The test was too easy.

Enough – používáme, když je něčeho méně, než bychom si přáli, či potřebovali:

 • She isn’t old enough to drive a car.
 • I’m not fit enough to run a marathon.

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

 

Minulý čas prostý vs. průběhový

past-simple-and-past-continuous-4-638

Minulý čas prostý / Past Simple

Tvoření:

They played football yesterday.

We bought a new phone at the weekend.

I didn’t watch the film.

What did she say?

Použití:

 1. Události jedna po druhé

She went to the bedroom, turned on the computer and started playing games.

 1. Přerušení probíhajícího děje

She was having a shower when a phone rang.

Min. čas průběhový / Past Continuous

Tvoření:

She was cooking a dinner.

They were playing basketball in PE.

I wasn’t doing anything when he came.

They weren’t listening to me.

Why were you crying?

Použití:

 1. Dva probíhající děje najednou

I was watching the film while my wife was cooking a dinner.

 1. Déle probíhající děj, který byl přerušen

I was walking down the street when I saw Peter.

Procvičování:

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Procvičování 4

Budoucí čas – will vs. going to

904379

Rozdíl mezi will a going to jsme si řekli v hodinách, proto jenom připomínám, že will má pro všechny osoby stejný tvar:

 • I will buy that t-shirt.
 • I will not buy that t-shirt.
 • Will I buy that t-shirt?
 • She will buy that t-shirt.
 • She will not buy that t-shirt.
 • Will she buy that t-shirt?

U budoucího času s going to, tvoříme čas použitím vazby be going to + infinitiv:

 • m going to be home in the evening. 
 • I‘m not going to be home in the evening.
 • Am I going to be home in the evening?
 • She´s going to go on holiday next Sunday.
 • She isn’t going to go on holiday next Sunday.
 • Is she going to go on holiday next Sunday?

Zde je procvičování:

Budoucí čas 1

Budoucí čas 2

Budoucí čas 3