Kladné věty – Základní tvar slovesa v minulém čase vytvoříte přidáním přípony -d/-ed:

visit – visitted, live – lived, stay – stayed, atd.

Nepravidelná slovesa mají svoje vlastní tvary, které je nutné se naučit nazpaměť:

go – went

see – saw

cut – cut

Záporné věty tvoříme pomocným slovesem didn’t, sloveso nám zůstává v základním tvaru:

I didn’t visit France.

I didn’t bake a cake.

Otázky tvoříme pomocným slovesem did:

Did you buy any bread?

Did you see that new film? Yes, I did. No, I didn’t.

Když máme před otázky nějaké tázací zájmeno, tak to dáváme vždy první:

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Procvičování 4

Procvičování 5

Advertisement