Článek je převzatý a upravený ze stránek Help for English.

S touto gramatikou se setkáme, když se nám ve větě objeví dvě slovesa za sebou.

can ski. –  po některých slovesech je sloveso v základním tvaru
want to ski. – po některých slovesech je sloveso v základním tvaru, ale s TO
enjoy skiing. – po některých slovesech je sloveso v ingovém tvaru
talked about skiing. – po slovesu s předložkou následuje sloveso v ingovém tvaru

Jelikož druhé sloveso nezůstává vždy v jednom tvaru, nezbývá nic jiného, než se naučit každé sloveso a co po něm následuje nazpaměť. Ale nebojte se, některé slovesné vzorce už používáte ani o tom nevíte/neuvědomujete si to.

Tak pojďme se na to podívat:

Slovesa, po kterých následuje sloveso v základním tvaru (infinitiv bez TO)

1) modální (způsobová) slovesa = can, may, must, could, might, will, would, shallshould

can do it.
You should learn more.

Slovesa, po kterých následuje sloveso v infinitivu s TO

Tato kategorie je společně s následující kategorií nejobsáhlejší, a taky se studentům nejvíce plete.

“Bude po slovese infinitiv nebo gerundium?” Nezbývá nic jiného, než se naučit jednotlivá slovesa.

afford: I couldn’t afford to buy the book.
agree: Susan agreed to help them.
appear: He appears to be tired.
decide: I have decided to leave on Friday.
promise: Jack promised to arrive on Saturday.
offer: They offered to help us.
plan: I am planning to have a party.
refuse: I simply refuse to believe it.
want: want to tell you the truth.
wish: She wishes to come with us.

Slovesa, po kterých následuje sloveso v ingovém tvaru (gerundium)

1) slovesa následovaná slovesem v ingovém tvaru (gerundiem)

enjoy: We enjoyed visiting them.
imagine: Can you imagine living here?
finish: He finished reparing the bike and went home.

2) vazby se slovesem GO

Pokud jdeme nebo jedeme dělat nějakou činnost (většinou sport nebo hobby), používáme sloveso GO, po kterém je také vždy gerundium. Zde jsou příklady:

go bowling, go camping, go dancing, go fishing, go jogging, go running, go shopping, go skiing, go swimming

I usually go swimming in summer.
went shopping yesterday.

3) vazby sloves s předložkami (následované gerundiem)

Asi nebude novinkou, že po předložkách je vždy gerundium.

be worried about: I am worried about taking the exam.

talk about / of: Peter talked about being too busy.

thank (sb) for: Thank you for coming.

be interested in: am interested in skiing.

take care of: She took care of welcoming the guest.

be used to: am used to getting up early. (Je zvyklý vstávat brzy, pozor nepleťte si to s vazbou used to – která se používá pro minulý čas, pro zvyky v minulosti)

look forward to: look forward to seeing you. (Těším se až se znovu uvidíme, těším se na tebe)

INFINITIV vs. GERUNDIUM (ingový tvar)

Jak jsme si ukázali výše, někdy je po slovesech infinitiv bez TO (po modálních slovesech), někdy infinitiv s TO a někdy gerundium (ingový tvar).

Ovšem některá slovesa se mohou pojit jak s infinitivem, tak s gerundiem. A někdy dochází ke změně ve významu a někdy ne.

1) infinitiv vs. gerundium – bez změny významu

start: It started to rain / raining. TTT

Obě možnosti jsou správně.

2) infinitiv vs. gerunidum – změna ve významu

REMEMBER + FORGET

U těchto dvou sloves platí stejné pravidlo, proto si je vysvětlíme společně. Když použiji infinitiv, nejprve si vzpomenu, abych něco udělal. Naopak pokud použiji gerundium, tak si vzpomínám na něco v minulosti.

To samé s slovem forget, pokud použiji infinitiv, tak zapomínám něco udělat, často třeba zapomínám udělat úkol, nebo nějakou práci. Pokud použiji gerundium, tak je že nezapomenu na nějakou vzpomínku, činnost v minulosti.

Podívejte se na příklady:

She always remembers to lock the door. (Vždycky si vzpomene a zamkne dveře)
He often forgets to lock the door. (Často zapomíná zamknout dveře)

remember seeing the Alps for the first time. (Pamatuji si, jak jsem poprvé viděl Alpy)
I’ll never forget seeing the Alps. (Nikdy nezapomenu, jak jsem viděl Alpy)

REGRET

Podobné je to se slovesem regret. Když použiji infinitiv, nejprve lituji toho, co pak udělám. Naopak pokud použiji gerundium, lituji toho, co jsem před tím udělal:

regret to tell you that you failed the test. (Lituji, že vám musím oznámit, že jste neuspěl)
regret lending him the money. (Lituji, že jsem mu půjčil peníze)

STOP

Pozor na sloveso STOP. Je po něm pochopitelně gerundium (stejně jako po všech slovesech, která znamenají ukončení činnosti). Ale lze po něm použít také infinitiv účelu:

stopped smoking. = Přestal jsem kouřit.
stopped to smoke. = Zastavil jsem se, abych si zakouřil.

Infinitiv a gerundium – zápor

Pokud chcete vyjádřit záporný infinitiv nebo gerundium, je anglická gramatika naštěstí jednoduchá: Před infinitiv nebo gerundium vložíte záporku NOT:

He pretended to know the answer. TTT
He pretended not to hear. TTT

regret calling him. TTT
regret not calling him. TTT

ZÁVĚR

Co napsat závěrem. Pokud jste dočetli až sem (a nepřeskakovali), tak vám jde jistě hlava kolem, ale průběžným procvičováním a používáním sloves se to naučíte.

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Procvičování 4

Procvičování 5

Procvičování 6

Procvičování 7

Advertisement