Vztažné věty jsou vedlejší věty, které se vztahují k podstatnému jménu z věty hlavní. Tyto věty jsou většinou tvořený vztažnými zájmeny, např. who, which, that, whose, where, when

Who
(rozvíjí slovo životné, tedy osoby)

This is the man who phoned me. (To je ten muž, který mi volal)
Which
(rozvíjí slova neživotná)

The mobile phone which is in the drawer does’t work. (Mobil, který je v šuplíku, nefunguje)

That
(rozvíjí slova životná + neživotná)

This is the man that I told you about. (To je ten muž, o kterém jsem ti říkala.)

These are medals that I have won. (Toto jsou medaile, které jsem vyhrál.)

Where, When, Why, Whose, Whom

This is the place where I was born. (Tohle je to místo, kde jsem se narodil)

I will always remember time when we met. (Vždy si budu pamatovat dobu, kdy jsme se seznámili)

This is the reason why we broke up. (Tohle je ten důvod, proč jsme se rozešli.)

This is the boy whose book I borrowed. (Tohle je kluk jehož knížku jsem si půjčil)

This is the girl whom I want to invite to the cinema . (Tohle je ta holka, kterou bych chtěl pozvat do kina.)

 

Pojďme se seznámit s pravidly, která se pojí s těmito zájmeny.

Who

Vztažné zájmeno WHO, které můžeme přeložit jako který, jenž se pojí s osobami.

 • She is the woman who worked with my mom. (To je ta paní, která pracovala s mamkou.)

Which

Vztažné zájmeno WHICH se pojí s věcmi a se zvířaty.

 • Do you still have the letter which I sent you last summer? (Máš stále ten dopis, co jsem ti posílal minulé léto?)
 • This is the medal which my brother won. (To je ta medaile, kterou můj bratr vyhrál)

That

Toto zájmeno je velmi jednoduché, pojí se totiž jak s věcmi a zvířaty, tak i s osobami.

 • She is the woman that worked with my mom. (Ona je ta paní, která pracovala s mamkou.)
 • Do you still have the letter that I sent you last summer? (Máš stále ten dopis, co jsem ti posílal minulé léto?)

Where

Toto zájmeno používáme pro místo.

 • The house where I live is very small. (Dům, kde bydlím, je velmi malý.)

When

Toto zájmeno používáme s časem.

 • The days when I don’t have to study are the best. (Dny, kdy se nemusím učit, jsou nejlepší.)

Why

Toto zájmeno používáme pro důvody.

 • There is no reason why we shouldn’t succeed. (Není žádný důvod, proč bychom neměli uspět)

Whose

Vztažné zájmeno WHOSE se pojí jak s věcmi a zvířaty, tak i s osobami.

 • Those are the people whose daughter works with me. (To jsou ti lidé, jejichž dcera se mnou pracuje.)

Whom

Se vztažným a tázacím zájmenem whom se možná někteří z vás ještě nesetkali. Ono se totiž v moderní angličtině používá spíše zájmeno who.

 • That is the man whom we met at the party. (To je ten muž, kterého jsme potkali na párty.)
 • That is the man who we met at the party.

V těchto případech je jedno zda zvolíme zrovna whom nebo who, ale pokud je ve větě předložka musíme vždy zvolit whom:

 • She was at the cinema last night. With whom?

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Procvičování 4

Procvičování 5

Advertisement