images

Bored or Boring?

Z některých sloves lze vytvořit přídavná jména pomocí koncovek -ed nebo -ing. Ze slovesa bore (jak lze vidět na obrázku tohoto článku) tedy můžeme vytvořit přídavná jména bored a boring.

Koncovka -ed

Přídavná jména končící na -ed říkají, že se podmět tak cítí, sám má ten pocit. Bored tedy znamená ‘znuděný’ – podmět cítí nudu. Podobně shocked znamená ‘šokovaný’ – podmět pociťuje šok.

She was bored because there was nothing on TV. Byla znuděná, protože v televizi nic nebylo.
When I heard about the accident, I was shocked. Když jsem uslyšela o nehodě, byla jsem šokovaná.

Koncovka -ing

Oproti tomu přídavná jména končící na -ing říkají, že podmět vyvolává daný pocit v okolí, tedy ostatní se kvůli němu tak cítí. Boring tedy znamená ‘nudný’ – podmět vyvolává nudu ve svém okolí, ostatní se kvůli němu nudí. Podobně shocking znamená ‘šokující’, ostatní jsou kvůli podmětu v šoku.

We hate the lessons because the teacher is boring. (=We are bored because of him.) Nesnášíme hodiny, protože učitelka je nudná.
I heard the shocking news. (=I was shocked by the news.) Zaslechl jsem tu šokující novinu.

Přehled přídavných jmen s -ed a -ing

Nyní se podívejme na krátký přehled přídavných jmen tvořených ze slovesa pomocí koncovky -ed a -ing a jejich význam. Není ani v nejmenším vyčerpávající, ale snad z něho pochopíte základní významový rozdíl mezi nimi.

sloveso -ed -ing
bore nudit bored znuděný boring nudný
shock šokovat shocked šokovaný shocking šokující
surprise překvapit surprised překvapený surprising překvapivý
interest zajímat, zaujmout interested mající zájem interesting zajímavý
worry znepokojovat worried znepokojený worrying znepokojující
annoy rozčilovat annoyed rozčilený annoying rozčilující
irritate iritovat irritated iritovaný irritating iritující
embarrass uvádět do rozpaků embarrassed v rozpacích embarrassing rozpačitý, trapný
relax uvolnit relaxed uvolněný relaxing uklidňující
depress deprimovat depressed v depresi depressing depresivní
excite vzrušovat, nadchnout excited vzrušený, nadšený exciting vzrušující
thrill uchvátit thrilled uchvácený thrilling napínavý
frighten děsit frightened vyděšený frightening děsivý
disappoint zklamat disappointed zklamaný disappointing zklamávající
confuse poplést, zmást confused zmatený confusing matoucí

Procvičování 1

Procvičování 2

Procvičování 3

Procvičování 4

 

Článek je převzatý a upravený ze stránek Help fornglish.

Advertisement